BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS TEMPLOM

Nevét először egy 1456-ban kelt oklevél említi, mint Csernátfalu leányegyházát.

Bácsfalu 1808-ban vált ki a cser­nát­fa­lu­si egy­házközségből, és alakult anyaegyházzá, a­mely­hez 1886-ig 18–20 türkösi család is csatlakozott.

1809-ben építették meg a papilakot (45,6127° É; 25,6691° K; 655 m), majd 1811-ben, Sárai Mihály lelkészsége alatt a temp­lomot (45,6126° É; 25,6688° K; 655 m). Ezt követte az orgona és az oltár elkészítése. Az eredeti szószék 1911-ből származott, felette a korona 1814-ből.

1811-1813 között épült az első orgona.

Az orgona a többi hétfalusi evangélikus templomtól el­té­rő­en az ol­tár feletti karzaton található.

1814-ben egy nagyobb harangot is öntettek.

Az 1815-ben felszentelt templom hossza 27,42 m, szé­les­sé­ge 12,16 m, a torony magassága 29,49 m. Nem tartozik egyik jel­leg­ze­tes építészeti stílushoz sem.

1817-ben került a toronyba a 250 kg.-os nagyharang, 1830-ban a középső, 100 kg.-os volt a legkisebb. E két kisebbet az I. világháború idején rekvirálták, helyükbe 1823-ban egy 149 kg.-osat helyeztek a toronyba.

1817-ben meg­é­pí­tet­ték a papilak mellé a gazdasági épületeket is: csűrt, sü­tőt, színt, istállót.

1891-ben feljavították a templom padlózatát, s új ravatalozót építettek.

1893. április 16-án Borcsa Simon István és neje, Szén An­na az egyház részére egy 1200 forintos orgonát készíttetett Son­kenik János mesterrel. A régi orgonát a Hosszúfalu-fű­rész­mezei egyháznak adományozták.

1909-ben új papilakot kezdenek építeni, 1910. április 21-én pedig tudatják, hogy „Borcsa Mihály nyu­gal­mazott lelkész egy értékes és nagyon szép oltárképet fes­te­tett az egyház szá­má­ra, amelynek a felszentelését, a már csak­nem teljesen el­ké­szült új papilak felavatásával együtt, egy szép egy­házias ün­ne­pély keretében szándékoznak megtartani. […] Va­lószínűleg pün­kösd másodnapján fogjuk ezt a kettős ünnepet meg­tar­ta­ni.”

A Carl Heinrich Bloch festette oltárkép hossza 3 m, szélessége 2 m, Jézust ábrázolja, a­mint a Genezáret tó partján a hajóból ta­nította az em­be­re­ket. 1916-ban a papilak udvarára istállót és fásszínt építettek.

1919-ben bevezették a villanyt. 1925-ben felújították a templomot és a papilakot. Már­tis Mihály új szószéket készített.

1979-ben a bácsfalusi temetőkertben elkészült a hidegház (45,6097° É; 25,6672° K; 710 m).

2003. december 21-én emléket állítottak a bácsfalusi „véres karácsony” áldozatainak.

Testvérgyülekezetek: 1990. Budapest-Csepel - Magyarország Helsinki-Alppila - Finnország Juankoski - Finnország 2004. Fredrikstat - Norvégia 2010. Grabow - Németország